- Seni gidi topal mı? + Hayır seni hain topal.

- Seni gidi topal mı?

+ Hayır seni hain topal.

2018-11-10 18:56:36 GMT
#topal #dans #ankara #video #caps

AMP versiyonu