DOLAR YUKSELMİS. ULAN KESKE NİHEHE İyi ki ALMAMistZ.. APARTMANA BİKARI TA INDI NİHAT,SUT DOLAR AYNI. YEMİN EDERİM SLİT!!!

DOLAR YUKSELMİS.
ULAN KESKE
NİHEHE İyi ki
ALMAMistZ..
APARTMANA BİKARI
TA INDI NİHAT,SUT
DOLAR AYNI.
YEMİN EDERİM SLİT!!!

2015-10-27 01:35:20 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu