lubo o sa Vo cse conu tranh at dogn giao iho xoa van hoc Viet Nam lmen dui ru ruyen thóng va t ting phims DonE ong duoe tangGi...

lubo
o sa Vo
cse conu tranh
at dogn giao iho
xoa van hoc Viet Nam
lmen dui ru ruyen thóng
va t ting phims DonE
ong duoe tangGi tong
a cong ghe
rich tr phán II, bai ve van
dan toc, in trong cuon Den
ong, Nhan dè do nguoi
i ket luan khoa h
ân xét vè vai ba
ác n
tor khoig
tg
vão thòi ki dinh hin
hien dai. Chung t
chán có lien quan gån
chung ta không thé ty
lón lao cho nhân loai ay
la mot ton giáo, homot
nén am nhac,
n toàn bo van
n hoá cua da c d a an thoa
en va
DR
o,
ha
ar
59

2017-06-15 17:39:13 GMT
#komik #komikli #caps #incicaps #keps #cezmikalorifer #komedidunyasi #komikresim #komikvideo #karikatur #bobiler #umutsarikaya

AMP versiyonu